професионални счетоводни услуги и правни услуги
счетоводни услуги и правни услуги

Новини и статии

schetovodni ulsugi novini Годишно счетоводно приключване

schetovodni ulsugi novini Годишен финансов отчет

schetovodni ulsugi novini Регистрация на фирми по ДДС

schetovodni ulsugi novini Особености при регистрация на фирми

schetovodni ulsugi novini Коя е най-подходящата за нас юридическа форма при регистрация на фирма

schetovodni ulsugi novini Пререгистрация на фирми

schetovodni ulsugi novini Как да определим ползата от получаваните от нас счетоводни услуги

schetovodni ulsugi novini Коя е най-подходящата за нас форма на счетоводно обслужване

schetovodni ulsugi novini Виж всички новини и статии ...

Счетоводство

Счетоводство - Обща информация и описание на услугите, които предлагаме в областта на счетоводството.


Финансово-счетоводна къща БИЗНЕСГРУП КОНСУЛТ ООД предоставя на своите клиенти информация за различни аспекти относно счетоводство - обща информация за счетоводство, както и редица услуги, които извършваме: финансово счетоводство, управленско счетоводство, финансово счетоводен анализ, счетоводство на фирма, счетоводство на ООД, счетоводство на ЕООД, счетоводство на ЕТ и др.Вашите въпроси относно предлаганите от нас услуги в областта на счетоводството, можете да отправите на нашия телефон за директна връзка или по e-mail:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bgСчетоводство - Обща информация

Счетоводството представлява система за обобщаване и отчитане на документооборота от дейността на фирмата, като се спазват общоустановени правила. Такива правила се съдържат в Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Международните счетоводни стандарти и всички законови и подзаконови нормативни документи, които регламентират дейността на фирмата.

Счетоводството отразява всички факти, явления и процеси, които са настъпили във фирмата през съответната отчетна година. Чрез счетоводството всички тези факти, явления и процеси се систематизират и обобщават в конкретни финансово-счетоводни показатели. Тези показатели впоследствие изпълняват две функции:

schetovodni ulsugi novini използват се за нуждите на данъчното облагане и годишното счетоводно приключване;

schetovodni ulsugi novini използват се за целите на управленското счетоводство и финансово счетоводния анализ на фирмата.

Различават се две форми на счетоводство: едностранно счетоводство и двустранно счетоводство. Едностранното счетоводство се използва от малки фирми, предимно еднолични търговци, а също и от хора със свободни професии. Двустранното счетоводство се използва от почти всички фирми, упражняващи дейност на територията на Република България.

Счетоводството предоставя изключително важна информация за резултатите от стопанската дейност на фирмата и спомага за ефективното управление на фирмените разходи. Съществуват два основни клона в счетоводството: финансово счетоводство и управленско счетоводство.

Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт София работи и в двете направления и можем да Ви помогнем не само професионално да организирате своята счетоводна документация за данъчни цели, но и да получите важна информация за съществени показатели за Вашата дейност. Това ще Ви помогне да оптимизирате своите разходи и данъци, да знаете точно към кои ресурси, клиенти, продукти е необходимо да фокусирате своите усилия и др.


Обадете ни се, за да научите повече за услугите които предлагаме в областта на финансово счетоводство, правленско счетоводство и финансово счетоводен анализ:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bgФинансово счетоводство

Финансовото счетоводство представлява средство за отразяване на стопанските операции и обобщаване на резултатите от дейността на фирмата.

Най-често се прилага двустранната форма на финансовото счетоводство, базирана на двустранни счетоводни записвания. Начинът на водене на финансовото счетоводство е законово регламентиран, като резултатите се оформят в законово предвидени документи – годишна данъчна декларация, годишен финансов отчет и т.н. Използва се както за нуждите на фирмата, така и за данъчни цели, тъй като на база на получените резултати се определя размерът на дължимия годишен данък от стопанската дейност на фирмата.

Резултатите от финансовото счетоводство са основа за управленското счетоводство и финансово счетоводния анализ, които ползват получените от финансовото счетоводство аналитични и обобщаващи показатели.

Прочети цялата статия ...Управленско счетоводство

Управленското счетоводство е съществен момент от процеса на счетоводното отчитане на дейността на фирмата.

На входа на управленското счетоводство е информацията, получена при осъществяване на финансовото счетоводство на фирмата. Тази информация след това се обработва и анализа, като тя вече не е стандартизирана, както при финансовото счетоводство, а е индивидуално базирана за нуждите на конкретната фирма за която се прилага и за нуждите на конкретната бизнес дейност.

Данните от управленското счетоводство се използват в структурите на фирменото управление от ръководителите на всички нива във фирмата. Генерират се различни справки и отчети за анализ на конкретни направления от дейността на фирмата и с различно предназначение и ниво на обобщаване и детайлизация.

Прочети цялата статия ...Финансово счетоводен анализ

Финансово счетоводния анализ на фирмата се осъществява на базата на комплекс от показатели, характеризиращи финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на фирмата.

Може да се прилага самостоятелно, като надстройка на финансовото счетоводство, или като елемент на управленското счетоводство.

Финансово счетоводен анализ на фирма се прави, за да се установят и изследват значими съотношения и тенденции, да се определят посоките на развитие, както и факторите, които ги обуславят, на базата на съпоставка на счетоводна и друга информация, и на тази основа да се подпомогне вземането на оптимални управленски решения.

Прочети цялата статия ...Счетоводство на фирма

Всички фирми, осъществяващи дейност на територията на Република България, са задължени да водят счетоводство съгласно разпоредбите на Българското законодателство, националните и международните счетоводни стандарти.

Избора на форма на счетоводство на фирма се осъществява съгласно законовите разпоредби и свободния избор на собтвениците на фирмата. Счетоводство на фирма може да се води по едностранния или двустранния способ.

Прочети цялата статия ...Фирмено счетоводство

За ползата от възлагане на фирменото счетоводство на счетоводна къща

Защо да ползваме услугите на счетводна къща за водене на нашето фирмено счетоводство? Какви са предимствата? Отговорите на тези и други въпроси можете да прочетете тук.

Прочети цялата статия ...Счетоводство на ООД

Счетоводството на ООД се организира съгласно разпоредбите на ЗКПО

Какви са специфичните особености на водене на счетоводство на ООД, можете да прочетете тук.

Прочети цялата статия ...Разлики в счетоводството на ЕООД, ООД и ЕТ

Счетоводната отчетност на търг. предприятие се характеризира с някои индивидуални особености обусловани от правната форма на самото предприятие.

Така например предприятието на ЕТ може да прилага едностранна или двустранна форма на счетоводно отчитане в зависимост от реализирания оборот за предходния отчетен период.

Прочети цялата статия ...Счетоводство на ЕООД

Счетоводството на ЕООД се организира съгласно разпоредбите на ЗКПО

Какви са специфичните особености на водене на счетоводство на ЕООД, можете да прочетете тук.

Прочети цялата статия ...Счетоводство на ЕТ

Счетоводството на ЕООД се организира съгласно разпоредбите на ЗКПО

Какви са специфичните особености на водене на счетоводство на ЕТ, можете да прочетете тук.

Прочети цялата статия ...


За директна връзка и запитвания:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bg